Jaarvergadering 25 jan 2018

Beste buurtleden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering op donderdag 25 januari a.s. in “De Schepenbank” te Oirsbeek.  Aanvang: 19:30 uur.

alv

Agenda:

1.            Opening
2.            Notulen jaarvergadering 27 januari 2017
3.            Verslag secretaris
4.            Verslag penningmeester
5.            Verslag kascontrolecommissie
6.            Benoeming kascontrolecommissie
7.            Bespreking concept jaarprogramma 2018 (zie bijlage)
8.            Carnaval 2019
9.            50 jarig jubileum 2019
10.          Bestuursverkiezing : Lucienne en John zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.

11.          Rondvraag
12.          Sluiting

In verband met de deelname van de buurtvereniging aan het carnaval in 2019 een extra oproep aan ouders van kinderen in de lagere school leeftijd om deel te nemen aan deze jaarvergadering.

Het bestuur