AVG

AVG
– Transparantie
  De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor
  toestemming gegeven en kent zijn rechten.
– Doelbeperking
  De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen
  niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
– Gegevensbeperking
  Alleen voor het beoogde doel noodzakelijke gegevens mogen verwerkt worden.
– Juistheid
  De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
– Bewaarbeperking
  De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde
  doel.
– Integriteit en vertrouwelijkheid
  De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden en
  tegen verlies of vernietiging.
– Verantwoordingsplicht
  De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen aan de regels te voldoen.

Op het secretariaat van Buurtvereniging worden de volgende gegevens bewaard,
– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Mailadres, voor degenen die de post per mail ontvangen
– (Mobiel) telefoonnummer
Alle gegevens zijn in een bestand opgenomen, beveiligd door een wachtwoord.
Post per mail naar buurtleden wordt als BCC verstuurd.
Data van personen die de Buurtvereniging verlaten worden vernietigd.